Clubul Sportiv Municipal Satu Mare organizează concurs de recrutare

Clubul Sportiv Municipal Satu Mare organizează concurs de recrutare

Clubul Sportiv Municipal Satu Mare organizează concurs de recrutare

Clubul Sportiv Municipal Satu Mare organizează concurs de recrutare, în data de 02.11.2017, ora 10:00, proba scrisă la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, interviul în data de 08.11.2017, ora 10:00, în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale vacante:

– 1 post consilier, grad profesional I, Compartiment achiziții publice;

Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă şi interviu.

Calendar: – selecţia dosarelor are loc în data de 26.10.2017;
– afişare rezultat selecţie dosare în data de 27.10.2017;
– proba scrisă are loc în data de 02.11.2017, ora 10.00;
– afişare rezultat proba scrisă în data de 03.11.2017;
– interviul are loc în data de 08.11.2017, ora 10.00;
– afişare rezultat interviu 09.11.2017.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Criterii generale:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice în vederea ocupării postului de consilier, grad profesional I, Compartimentul achiziţii publice:

-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă în domeniul economic sau juridic, vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.

Bibliografia pentru postul de consilier, grad profesional I:

1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
4. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
5. Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale;
7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs, la sediul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, bl.17, ap.2, în perioada 11.10.2017-25.10.2017 zilnic, între orele 9-16.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele enunțate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la persoana de contact: Marcu Ileana – Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, P-ța 25 Octombrie bl. 17, ap. 2, tel: 0361-808670, sau la adresa de e-mail: csm.satumare@yahoo.com.

Comentarii Facebook
Articole din aceeasi categorie:

Acest articol a fost adaugat la data: 11 October, 2017

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 0 0 0