Gradinita ,,GULIVER” Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de muncitor

Gradinita ,,GULIVER” Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de muncitor

Gradinita ,,GULIVER” Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de muncitor

A 0,5 normă Muncitor VI M cu atribuții de îngrijitor, pe perioadă determinată și 0,5 normă Muncitor VI M cu atribuții de muncitor întreținere, pe perioadă determinată în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Guliver Satu Mare

 1. Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs, precum și structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul:

Un post temporar vacant, 0,5 normă, pe perioadă determinată de Muncitor IV M, cu atribuții de îngrijitor și 0,5 normă, pe perioadă determinată de Muncitor IV M cu atribuții de muncitor întreținere în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Guliver Satu Mare.

 1. Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

          Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin H.G. nr 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia romană, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținand Spațiului Economic European și domiciliul în Romania
 2. cunoaște limba romană, scris și vorbit
 3. are varsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. are capacitate deplină de exercițiu
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvarșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 8. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza fișei postului sunt:

Muncitor cu atribuții de îngrijitor:

 1. studii liceale
 2. vechime în muncă minim 3 ani
 3. vechime în specialitatea postului cel puțin 3
 4. curs de Igiena
 5. abilități de comunicare și relaționare bună în echipă

Muncitor cu atribuții de muncitor întreținere:

 1. studii liceale
 2. vechime în muncă minim 3 ani
 3. vechime în specialitatea postului cel puțin 3
 4. cunoștințe și abilități practice în domeniu (instalații termice și sanitare, tamplarie, electricitate)
 5. abilități de comunicare și relaționare bună în echipă

III. ETAPE stabilite pentru concurs

 • selecția dosarelor de înscriere în concurs
 • proba scrisă
 • proba practică

Pentru înscrierea la concurs, candidații pot depune dosarul de concurs începand cu data de 12.10.2017, pană în data de 25.10.2017, la G.P.P. Guliver, Calea Traian nr. 16, Satu Mare, între orele 10.00- 12.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la tel: 0740335179 – Dir. Nemes Cristina

Data, ora și locul organizării probei scrise:

 • 11.2017 – ora 09.00 la sediul G.P.P. Guliver, Calea Traian nr. 16

Graficul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcție de

Muncitor VI M:

Nr. crt. Activități desfășurate Data Interval orar
1. Depunerea dosarelor 12- 25.10.2017 10.00- 12.00
2 Selecția/ validarea dosarelor 30.10.2017 10.00-13.00
3. Afișarea dosarelor admise 30.10.2017 după ora 13.00
4. Proba scrisă 01.11.2017 09.00
5 Afișarea rezultatelor 01.11.2017 după ora 12.00
6 Depunere contestații 01.11.2017 12.00-14.00
7 Afișarea rezultatelor după contestații 01.11.2017 14.30
8 Proba practică 02.11.2017 09.00
9 Afisarea rezultatelor 02.11.2017 12.00
10 Depunerea contestațiilor după proba practică 02.11.2017 12.00 – 13.00
11 Afișarea rezultatelor după contestații 02.11.2017 13.30
12 Afișarea rezultatelor finale 02.11.2017 14.00

 

 NOTĂ: La proba practică pot participa doar candidații declarați Admis la proba scrisă.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă.

Proba practică constă în rezolvarea unei situații practice.

Sursa: Gradinita cu program prelungit GULIVER Satu Mare

Comentarii Facebook
Articole din aceeasi categorie:

Acest articol a fost adaugat la data: 11 October, 2017

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 0 0 0